ترجمه مقاله کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم SMIB

  • عنوان انگلیسی: FUZZY SLIDING MODE CONTROLLER FOR POWER SYSTEM SMIB
  • ترجمه عنوان: کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت تک ماشینه باس بی نهایت
  • سال انتشار: 2013
  • تعداد صفحه متن انگلیسی: 8 (pdf)
  • تعداد صفحه ترجمه: 18 (Word)
  • مجله یا انتشارات: مجله نظری و فناوری اطلاعات کاربردی (Journal of Theoretical and Applied Information Technology)
  • عبارات و کلمات کلیدی: دانلود رایگان مقاله از Ebsco, مهندسی برق, برق کنترل و ابزار دقیق, پایدار کننده سیستم قدرت, کنترل کننده منطق فازی, کنترل مدل لغزشی, ماشین سنکرون
  • لینک خرید ترجمه: کلیک کنید

بخشی از متن انگلیسی

Abstract

In this paper, a method combining fuzzy logic and sliding mode controller is proposed for the robust control of power system Single-Machine Infinite-Bus (SMIB). The aim of this study is to overcome some shortcoming of conventional power system stabilizer (CPSS), fuzzy logic power system stabilizer (FPSS) and sliding mode controllers (SMC). When conventional PSS is employed, it will result a poor performance. SMC can be used to achieve robust stability in power system. However, in the presence of large uncertainty, a higher switching gain is required, which produce higher amplitude of chattering. In this study, a direct fuzzy logic controller is designed and the sliding mode controller is added to compensate the fuzzy approximation errors. The simulation results clearly indicate the effectiveness and validity of the proposed method, in terms of convergence, time and precision.

Introduction

Design and application of power system stabilizers has been the subject of continuing development for many years [1]. Most PSS used in electric power systems employ the linear control theory approach based on a linear model of a fixed configuration of the power system and thus tuned at a certain operating condition. Such fixed parameter PSS, called conventional PSS (CPSS), is widely used in power systems, it often does not provide satisfactory results over a wide range of operating conditions [2]. The Sliding Mode Controller (SMC) is a particular type of variable structure control systems that is designed as a robust control to drive and then constrain the system to lie within of the switching function. However in the presence of large uncertainties or higher switching gain is required which produce higher amplitude of chattering. Fuzzy logic has emerged as a powerful in control applications. It allows one to design a controller using linguistic rules without knowing the mathematical model of the plant.

بخشی از ترجمه

چکیده ترجمه:

در این مقاله، یک روش ترکیب منطق فازی و کنترل کننده مدل لغزش برای کنترل مقاوم سیستم قدرت تک ماشینه باس بی نهایت (SMIB) ارائه شده است. هدف از این مطالعه برای غلبه بر برخی ضعف های پایدار کننده سیستم قدرت متداول (CPSS)، پایدار کننده سیستم قدرت منطق فازی (FPSS) و کنترل کننده مدل لغزش (SMC). است. وقتی PSS متداول به کار گرفته شده است، آن عملکرد ضعیف منجر می شود SMCمی تواند برای رسیدن به ثبات مقاوم در سیستم قدرت مورد استفاده قرار گیرد. اگر چه، در حضور عدم قطعیت بزرگ، بهره سوئیچینگ بالاتر مورد نیاز است، که دامنه بالاتر چترینگ تولید کند. در این مطالعه، یک کنترل کننده منطق فازی مستقیم طراحی شده است و کنترل کننده مدل لغزشی برای جبران کردن خطاهای تقریب فازی اضافه شده است. نتایج شبیه سازی به وضوح اثربخشی و اعتبار روش ارائه شده، از لحاظ همگرایی، زمان و دقت. را نشان می دهد

کلیدواژه: پایدار کننده سیستم قدرت، کنترل کننده منطق فازی، کنترل مدل لغزشی، ماشین سنکرون

مقدمه:

طراحی و استفاده از تثبیت کننده های سیستم قدرت موضوع توسعه مداوم برای سالهای زیادی بوده است [1]. بیشترین PSS مورد استفاده در سیستم های قدرت الکتریکی بکار بردن رویکرد تئوری کنترل خطی بر اساس یک مدل خطی ساختار ثابت از سیستم قدرت است و بنابراین در شرایط عملیاتی خاص تنظیم شده است.

ازجمله پارامتر ثابت PSS، به نام PSS متداول (CPSS)، به طور گسترده ای در سیستم های قدرت استفاده می شود، اغلب نتایج رضایت بخش بیش از یک طیف گسترده ای از شرایط عملیاتی فراهم نمی شود [2].

کنترل کننده مدل لغزشی (SMC) یک نوع خاص از سیستم های کنترل ساختار متغیر است که به عنوان یک کنترل مقاوم طراحی شده است برای درایو و سپس محدود کردن سیستم در تابع سوئیچینگ نهفته است. اگر چه در حضور عدم قطعیت های بزرگ و یا بهره سوئیچینگ بالاتر مورد نیاز است که دامنه بالاتر از چترینگ تولید کند. منطق فازی به طور قوی درکاربردهای کنترل پدید آمده است.

خرید با قیمت «16500» تومان

مقالات مشابه