ترجمه مقاله مریستم (بخشینه) شاخۀ مسطح (fsm) در گیاه برنج

  • عنوان انگلیسی: The rice FLATTENED SHOOT MERISTEM, encoding CAF-1 p150 subunit, is required for meristem maintenance by regulating the cell-cycle period
  • ترجمه عنوان: مریستم شاخه مسطح در گیاه برنج که زیرواحد CAF-١ p١۵٠ را رمزگذاری میکند، برای حفظ مریستم (بخشینه) از طریق تنظیم دورۀ چرخۀ سلول لازم است
  • سال انتشار: 2008
  • تعداد صفحه متن انگلیسی: 21 (pdf)
  • تعداد صفحه ترجمه: 21 (Word)
  • مجله یا انتشارات: زیست شناسی تکوینی (Developmental Biology)
  • عبارات و کلمات کلیدی: دانلود رایگان مقاله از Elsevier, زیست شناسی و کشاورزی, علوم گیاهی, علوم سلولی و ملکولی, مریسم شاخه مسطح (Flattened shoot meristem), برنج, مریستم راسی, CAF-١, چرخۀ سلول, Fasciata١
  • لینک خرید ترجمه: کلیک کنید

بخشی از متن انگلیسی

Abstract

We isolated flattened shoot meristem (fsm) mutants in rice that showed defective seedling growth and died in the vegetative phase. Since most fsm plants had flat and small shoot apical meristems (SAMs), we suggest thatFSM is required for proper SAM maintenance. FSM encodes a putative ortholog of Arabidopsis FASCIATA1 (FAS1) that corresponds to the p150 subunit of chromatin assembly factor-1 (CAF-1). FSM is expressed patchily in tissues with actively dividing cells, suggesting a tight association of FSM with specific cell-cycle phases. Double-target in situ hybridization counterstained with cell-cycle marker genes revealed that FSM is expressed mainly in the G1 phase. In fsm, expressions of the two marker genes representing S- and G2- to M-phases were enhanced in SAM, despite a reduced number of cells in SAM, suggesting that S- and G2-phases are prolonged in fsm. In addition, developmental events in fsm leaves took place at the proper time, indicating that the temporal regulation of development occurs independently of the cell-cycle period. In contrast to the fasciated phenotype of Arabidopsis fas1, fsm showed size reduction of SAM. The opposite phenotypes between fsm and fas1 indicate that the SAM maintenance is regulated differently between rice and Arabidopsis.

بخشی از ترجمه

چکیده ترجمه:

ما جهش یافته های مریستم شاخۀ مسطح (fsm) درگیاه برنج را جدا کردیم که رشد ناقص جوانه رانشان دادند ودرمرحلۀ رویش خشک شدند. از آنجائیکه اکثر گیاهان fsm دارای مریستم (بخشینه) های راسی شاخۀ کوچک و مسطح بودند (SAMها)، ما نشان خواهیم داد که FSM برای حفظ کامل SAM لازم است. FSM یک ارتولوگ مفروض FASCIATA1 آرابیدوپسیس (FAS1) را رمزگذاری میکند که با زیرواحد p150 عامل 1اجتماع کروماتین (CAF-1) مطابقت دارد. FSM به صورت تکه تکه در سلولهای با تقسیم فعالانه نمایان میشود که نشان دهندۀ ارتباط محکم FSMبا مراحل چرخۀ سلول ویژه میباشد. هدف مضاعف در محل هیبریدشدگی لکه دار با ژنهای نشانگر چرخۀ سلول نشان داد که FSM عمدتا در مرحلۀ G1 بیان میشود. در fsm، بیان دو ژن نشانگر که مراحل S و G2 تا M را نشان میدهند، در SAM بهتر شد. علیرغم کاهش تعداد سلول ها در SAM، حاکی از آن است که مراحل S و G2 در fsm طولانی هستند. علاوه بر این، رویدادهای رشد در برگ های fsm در زمان کامل رخ میدهد. این نشان میدهد که تنظیم موقتی رشد، جدا از دورۀ چرخۀ سلول رخ میدهد. بر خلاف فنوتیپ خط دار (fascinated) Arabidopsis fas1، فنوتیپ fsm کاهش اندازۀ SAM رانشان داد. فنوتیپ های مخالف بین fsm و fas1 نشان میدهد که حفظ SAM بین برنج و آرابیدوپسیس به صورت متفاوت تنظیم میشود.

کلیدواژه ها: مریسم شاخه مسطح (Flattened shoot meristem)، برنج، مریستم راسی، CAF-1، چرخۀ سلول، Fasciata1

مقدمه: در گیاهان آلی، تمام اندام های بالای زمینی و زیرزمینی از مریستم (بخشینه) های راسی شاخه (SAMها) و مریستم (بخشینه) های راسی ریشه (RAM) تولید می شوند. این مریستم (بخشینه) ها قابلیت چندگانۀ pluripotency)) خود را حفظ می کنند و در سرتاسر مراحل تولید مثل و رویشی، مرتبا اندام و بافتهای جدید تولید میکنند. بنابراین، مکانیسم چگونگی حفظ کامل SAM اهمیت اساسی در بیولوژی گیاهی رشد و نمو دارد. ژن های متعددی که در حفظ SAM شرکت میکنند در آرابیدوپسیس شناخته شده اند. SHOOT MERISTEMLESS (STM) و WUSCHEL (WUS) از جهش یافته های آنها به همراه تشکیل و یا حفظ SAM برآمده شناسایی شدند (Barton و Poethig، 1993) و (Laux و همکاران، 1996). STM (لانگ و همکاران 1996) با KNOTTED1 ذرت (هاک و همکاران 1989) و OSH1 برنج (ماتسوکا و همکاران 1995) همولوگ (نظیر) میباشد.

خرید با قیمت «19500» تومان

مقالات مشابه