ترجمه مقاله ساختار کنترل پیشرفته برای میکروگریدهای هوشمند

  • عنوان انگلیسی: Advanced Control Architectures for Intelligent Microgrids – Part II: Power Quality, Energy Storage, and AC/DC MicroGrids
  • ترجمه عنوان: ساختار کنترل پیشرفته برای میکروگریدهای هوشمند- بخش دوم: کیفیت توان، انباره انرژی و میکروگریدهای AC/DC
  • سال انتشار: 2012
  • تعداد صفحه متن انگلیسی: 9 (pdf)
  • تعداد صفحه ترجمه: 12 (Word)
  • مجله یا انتشارات: الکترونیک صنعتی (Industrial Electronics)
  • عبارات و کلمات کلیدی: دانلود رایگان مقالات IEEE, مهندسی برق, برق قدرت و برق صنعتی, میکروگریدها, ذخیره انرژی توزیع شده, کیفیت توان, STATCOM
  • لینک خرید ترجمه: کلیک کنید

بخشی از متن انگلیسی

Abstract

This paper summarizes the main problems and solutions of power quality in Microgrids, distributed energy storage systems, and AC/DC hybrid Microgrids. First, power quality enhancement of grid-interactive Microgrids is presented. Then, cooperative control for enhance voltage harmonics and unbalances in Microgrids is reviewed. After, the use of static synchronous compensator (STATCOM) in grid-connected Microgrids is introduced in order to improve voltage sags/swells and unbalances. Finally, the coordinated control of distributed storage systems and AC/DC hybrid microgrids is explained.

I. Introduction

microgrid is a local grid consisting of Distributed Generators (DGs), energy storage systems, and dispersed loads, which may operate in both grid-connected or islanded modes [1], [2]. DGs are often connected to the microgrid through a power electronic interface converter. The main role of an interface converter is to control the power injection. In addition, compensation of power quality problems, such as voltage harmonics can be achieved through proper control strategies [3]. The voltage harmonic compensation approaches are based on making the DG unit to emulate a resistance at harmonic frequencies in order to compensate those harmonics [4]-[10].

بخشی از ترجمه

چکیده ترجمه:

این مقاله مسائل و راه کارهای اصلی مرتبط با کیفیت توان را در میکروگریدها، سیستم های ذخیره انرژی توزیع شده و میکروگریدهای ترکیبی AC/DC را به صورت مختصر بیان می نماید. در ابتدا بهبود کیفیت توان در میکروگریدهای دارای ارتباط با شبکه ارائه می شود سپس کنترل اشتراکی جهت بهبود بخشیدن هارمونیکهای ولتاژ و عدم توازن ولتاژ در میکروگریدها مرور می گردد. بعد از آن استفاده از جبران ساز همزمان استاتیک (STATCOM) در میکروگریدهای متصل شده به شبکه معرفی می شود که از آن جهت بهبود عدم توازن و یا افت/افزایش بیش از حد ولتاژ استفاده می گردد. در نهایت کنترل هماهنگ سیستم توزیع شده (پراکنده ی) ذخیره و میکروگریدهای ترکیبی AC/DC توضیح داده شده اند.

واژگان شاخص- میکروگریدها، ذخیره انرژی توزیع شده، کیفیت توان، STATCOM

مقدمه:

میکروگرید یک شبکه محلی است که از ژنراتورهای توزیع شده (DGs)، سیستم های ذخیره انرژی و بارهای پراکنده تشکیل شده است که ممکن است در یکی از دو مد (حالت) اتصال به شبکه و یا به صورت مجزا عمل نماید[1,2]. DG ها اغلب از طریق مبدلهای واسط توان الکتریکی به میکروگریدها متصل می شوند. نقش اصلی یک مبدل واسط، کنترل توان تزریقی است. به علاوه جبران مشکلات کیفیت توان همانند هارمونیکهای ولتاژ می تواند از طریق استراتژی های کنترل صحیح قابل دستیابی باشد. راه کارهای جبران هارمونیک ولتاژ بر اساس وادار نمودن واحدهای DG به داشتن یک مقاومت در فرکانسهای هارمونیک است تا از این طریق این هارمونیکها را جبران نماید[4,10].

عدم توازن ولتاژ هنگامی ظاهر می شود که بار تکفاز به میکروگرید متصل می شود. جبران عدم توازن ولتاژ معمولاً با استفاده از مجموعه ای از فیلترهای فعال توان و از طریق تزریق توالی ولتاژ منفی به صورت سری با خط توزیع توان انجام می شود[4]. اگرچه کارهایی نیز وجود دارند که در آنها از فیلتر فعال توان موازی جهت جبران عدم توازن ولتاژ استفاده شده است[6]. در این کار عدم توازن ولتاژکه از بارهای نامتوازن ناشی شده است به وسیله تزریق سکانسی از توالی جریانهای منفی جبران شده است.

خرید با قیمت «14500» تومان

مقالات مشابه